OSHIMA Việt Nam - Máy Công Cụ Oshima

3,490,000 VND 3,800,000 VND

4,950,000 VND 5,650,000 VND

15,200,000 VND 17,900,000 VND

12,500,000 VND 14,330,000 VND

4,200,000 VND 4,600,000 VND

1,700,000 VND 1,820,000 VND

1,850,000 VND 1,990,000 VND

990,000 VND 1,200,000 VND

2,430,000 VND 2,670,000 VND

2,000,000 VND 2,210,000 VND

1,950,000 VND 1,900,000 VND

2,380,000 VND 2,380,000 VND

3,100,000 VND 3,360,000 VND

2,250,000 VND 2,320,000 VND

3,350,000 VND 4,080,000 VND

3,300,000 VND 3,690,000 VND

3,090,000 VND 3,600,000 VND

@ 2017 OSHIMA